11 maj 2023

Gemensamma beräkningskriterier för byggnader gör det möjligt att jämföra klimatkalkyler

Byggnaders klimatpåverkan behöver vara jämförbara. För det krävs ett gemensamt sätt att beräkna klimatpåverkan. Nu har bostadsbyggande bolag, skolfastigheter och fastighetskontoret inom Stockholms stad samt Hållbart Stockholm 2030 (HS30) tagit fram gemensamma kriterier för nybyggnation av flerbostadshus i samarbete med Klimatarena Stockholm.

Bostadsbyggande bolag inom Stockholms stad, Skolfastigheter och stadens fastighetskontor, HS30 och Klimatarena Stockholm samlar ett stort antal byggherrar, som nu tillsammans är överens om väsentliga kriterier för hur en klimatkalkyl ska beräknas. Beräkningskriterierna utgör ett stöd och det är upp till varje organisation att välja hur de ska användas.

Förhoppningen är att de gemensamma kriterierna ska bli brett accepterade i branschen och på så sätt sporra branschen att snabbare ställa om till ett hållbart byggande. Det är kritiskt för arbetet mot målet att reducera klimatavtrycket från branschen.

En utmaning inom branschen är att det finns olika sätt att räkna på klimatpåverkan av nybyggnation av flerbostadshus. Detta gör det svårt att jämföra olika byggnader mellan aktörer. Därför har en arbetsgrupp med hjälp av WSP, tagit fram en klimatberäkningsanvisning med kriterier för klimatkalkylens utförande. Genom att vi har gemensam metodik att beräkna klimatpåverkan skapas trygghet i beräkningarna och möjlighet att jämföra olika projekt för att på så sätt driva utvecklingen framåt, säger Andreas Huss, koordinator för nätverket HS30 och senior projektledare RISE.

Kriterierna delas fritt för att lättare möjliggöra en ökad jämförbarhet mellan projekt och dela erfarenheter. Genom att ha gemensamma anvisningar blir det också lättare för exempelvis entreprenörer och mjukvaruutvecklare att veta vad som efterfrågas.

Gemensamma beräkningsanvisningar gör att vi kan ändra fokus från hur vi ska räkna till att ägna oss åt att faktiskt minska klimatpåverkan från projekten, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan och representant i Klimatarena Stockholms strategigrupp för fokusområde bygg och anläggning.

De viktigaste skillnaderna i de gemensamma klimatberäkningsanvisningarna jämfört med Klimatdeklarationen är:

Inom Stockholms stad har vi länge jobbat med LCA-beräkningar, men inför de nya lagkraven 2022 på klimatdeklaration vid nybyggnation ville vi ligga i framkant och ha en bra metodik. Tillsammans med bostadsbolagen jobbade vi på miljöförvaltningen fram anvisningar som nu har samordnats med HS30:s arbete så att vi har en gemensam metodik som också kan spridas till fler aktörer genom Klimatarena Stockholm, säger Fadi Alnaji, projektledare Miljöförvaltningen i Stockholm stad.

De tar avstamp i Boverkets klimatdeklaration och gör vissa tillägg och justeringar. Anvisningarna kommer revideras halvårsvis av en teknisk kommitté med medlemmar från alla tre grupperingar inom ramen för samverkan inom Klimatarena Stockholm.

För att gå vidare med ytterligare moduler har HS30 även beställt en sammanställning av kunskapsläget för byggdel 7 – invändiga ytskikt och rumskomplettering, samt byggdel 8 – installationer. Denna sammanställning delas fritt via HS30s hemsida, ladda ned här.

Vill du veta mer?
Välkommen till ett webbinarium om beräkningsanvisningarna den 26 maj, klockan 11 – 12. Anmäl dig här.

Anvisningarna kommer att utvärderas regelbundet av en teknisk kommitté med medlemmar från Stockholms stad, HS30 och Klimatarena Stockholm. Version 1.1 formulerades 20231120 och består enbart av redaktionella förtydliganden
gällande följande:

Här hittar du anvisningarna

 

Kontakt

Rickard Nygren, arbetsgruppsledare klimatberäkning Klimatarena Stockholm / White Arkitekter. rickard.nygren@white.se, 072-11583092

Andreas Huss, Koordinator HS30/senior projektledare RISE Research Institutes of Sweden andreas.huss@ri.se, 070-3446187

Fadi Al-Naji, projektledare Energicentrum Stockholms stad. fadi.alnaji@stockholm.se, 08-50828973

Lasse Andersson, projektledare Klimatarena Stockholm / Region Stockholm. lasse.andersson@regionstockholm.se, 072-459 67 93

 

Om Klimatarena Stockholm
Klimatarena Stockholm är en frivillig aktörsdriven samverkansplattform för företag, offentliga organisationer och akademi i Stockholms län. Inom fokusområde bygg och anläggning samlas aktörer längs hela värdekedjan kring ett klimatlöfte för en klimatneutral och resurseffektiv bygg- och anläggningssektor i Stockholms län 2030. Initiativtagare är Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län.

www.klimatarenastockholm.se

Om HS30
I HS30 (Hållbart Stockholm 2030) samlas aktörer från bostadsutvecklingssektorn i Mälardalen, som tillsammans arbetar för att kraftfullt minska det ekologiska avtrycket från branschen och för att ta social hållbarhet på än större allvar.

www.hs30.se