8 feb 2024

Nytt projekt ska främja cirkulärt byggande i Stockholms län

I bygg- och anläggningsbranschen är intresset för att ställa om till ett cirkulärt byggande stort. Ett cirkulärt byggande bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan och i många fall även till minskade kostnader. Omställningen till ett cirkulärt byggande handlar därför om kostnadseffektivitet, innovation och konkurrenskraft.

Nu startar projektet Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt som samlar både privata byggaktörer, fastighetsägare och kommuner för att skala upp det cirkulära byggandet i Stockholms län.

Fokus på uppskalning och stadsplanering

Flera frågor kvarstår för att branschen ska ställa om till ett cirkulärt byggande. Under de senaste åren har fastighetsägare och byggaktörer runtom i landet genomfört pilotprojekt där man använt återbrukat byggmaterial eller försökt bevara tunga delar. Trots stor marknadspotential är det svårt att få till cirkulärt byggande i industriell skala. Ett fokus för projektet är därför frågan om hur vi går från pilotprojekt till storskalighet och branschstandard.

”Återbruk är en viktig pusselbit för att vi på Castellum ska nå vårt nettonollmål till 2030. För att få ordentlig fart på återbruksmarknaden i Stockholmregionen krävs att vi samarbetar företagsöverskridande. Vi är därför glada över att detta projekt startat och att vi får vara med på resan!” säger Maria Perzon, Group Sustainability Manager på Castellum.

En annan återkommande fråga är vad som behövs i den tidiga fysiska planeringen för att möjliggöra ett cirkulärt byggande, redan innan den lagstadgade samhällsbyggnadsprocessen startar. Klimatarena Stockholms arbetsgrupp för cirkulär planering har under 2023 riktat in sig på den frågan och nu ska samarbetet fördjupas med fokus på verkliga stadsplaneringsprojekt.

”Det händer att ledningen i företag och kommun satt höga hållbarhetsmål, men ute i projekten råder ”business as usual”. Vi kommer här bidra till att projekt och ledningens hållbarhetsmål möts – att projekten verkligen får de mandat, den kunskap och det engagemang som krävs för att bygga cirkulärt. Jag ser väldigt mycket fram emot att genom projektet bidra med praktiskt kunskapsstöd samt bidra till att cirkulära strategier implementeras i organisationerna”, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White Arkitekter.

Om projektet ”Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt”

Ett cirkulärt byggande innebär för många en ny process som förutsätter nya arbetssätt och samarbetsformer. Under tre år kommer parterna i projektet Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt samarbeta kring olika bygg- och stadsutvecklingsprojekt från sina verksamheter. Projekten kommer att fungera som lärande case för övriga deltagande organisationer på Klimatarena Stockholm.

”Hållbara cirkulära lösningar är avgörande för att vi inom byggsektorn ska nå våra klimatmål. Sustainable Innovation strävar därför hela tiden efter nya lösningar att sprida och skala upp. Vi har stora förhoppningar att i samverkan med Klimatarena Stockholms engagerade aktörer hitta nya nycklar till detta viktiga arbete.” Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation.

Projektet pågår från 2024 till 2026 och finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Stockholms anslag för hållbar utveckling samt deltagande projektpartners.

Projektpartners är Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län, Arlandastad Group, Castellum, Fabege, IVL Svenska Miljöinstitutet, Järfälla kommun, Nrep, PEAB, Skanska, Sollentuna kommun, Stockholms stad, Sustainable Innovation och White Arkitekter.

Klimatarena Stockholm är ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län.