25 sep 2023

Stort intresse för bygg- och anläggningssektorns klimatomställning i Stockholms län

På Klimatarena Stockholm samarbetar företag, offentliga organisationer och forskningsinstitut för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län. Nu går samarbetet in ett nytt skede, som innebär att samverkansplattformen permanentas genom olika insatser.

Klimatarena Stockholm startade som ett projekt år 2021 med syfte att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi för att öka takten på klimatomställningen i länet. Projektet har sedan dess vuxit och kommer från och med i höst att bli en integrerad del av Länsstyrelsens och Region Stockholms samverkan med deltagande organisationer.

Nu avslutar vi en projektperiod och går in i en ny fas. Vi har arbetat med att bygga upp en arena för företag där de tillsammans med offentliga aktörer fått möjlighet att utveckla sitt samarbete. Idag tar vi ytterligare ett kliv framåt då vi permanentar arenan genom olika insatser, tillsammans gör vi skillnad! Säger Louise Schlyter, enhetschef på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Det är kul att se deltagarnas engagemang och få följa hur arbetsgrupperna tar form, fortsätter Martin Påhlman, enhetschef på Region Stockholm. Tillsammans minskar vi utsläppen för att utveckla Stockholmsregionen till att bli Europas bästa storstadsregion!

Vid Klimatarena Stockholms forum för hållbarhetschefer den 5 september samlades omkring hundra hållbarhetschefer inom bygg- och anläggningssektorn i Stockholms län för att diskutera hur upphandling kan forma vägen mot en klimatneutral och cirkulär bygg- och anläggningssektor i regionen. Deltagarna fick inte bara ta del av tidigare genomförda åtgärder, utan även framtidens planer och visioner.

Panelsamtal på Klimatarena Stockholms forum för hållbarhetschefer den 5 september 2023 med representanter från strategigruppen Anna-Karin Croner, NCC Building och Jonas Tolf, Stockholms stad samt representanter för arbetsgrupperna Ylva Åborg, FOJAB och Thomas Stoll, IVL Svenska Miljöinstitutet. Moderator Malin Strand (Fossilfritt Sverige) till vänster.

Ett av Klimatarena Stockholms huvudmål är att stärka dialogen mellan Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län, företag, kommuner och forskningsinstitut.

Klimatarena Stockholm verkar ha blivit det vi hoppades på – förutom att vi har byggt upp en samarbetsplattform med förutsättningar för en demokratisk organisationsstruktur, har Klimatarenan också blivit en mötesplats som många av deltagarna upplever präglas av inspiration och prestigelöshet. Nu gäller det att vi tar med oss resultaten från allt fint arbete till våra organisationer och omsätter i praktiken så att det blir verkstad, säger Jonas Tolf.

Ett annat centralt mål är att utveckla och omsätta en samarbetsstruktur som leder till konkreta åtgärder inom prioriterade områden och bygg- och anläggningsprojekt. Thomas Stoll, gruppchef på IVL Svenska Miljöinstitutet och en av arbetsgruppsledarna för cirkulär planering, poängterar det spännande arbetet som görs för att främja cirkulärt byggande. Han nämner även att insatserna kommer att fördjupas under hösten, med särskilt fokus på hur markanvisningar kan användas som verktyg för cirkulärt byggande.

Även klimatsmarta material är fokus för samarbetet. Ylva Åborg, arkitekt på FOJAB och en av arbetsgruppsledarna för klimatsmarta material, betonar bland annat vikten av att minska utsläppen genom att göra kloka materialval i byggprojekt. Hon nämner också att deras mötesserie om olika byggnadsdelar har inspirerat många deltagare att utforska miljövänliga produkter och utbyta värdefulla erfarenheter.

Vi har fokuserat på hur man kan minska utsläppen genom att göra medvetna material- och produktval. Ett av de bästa sätten för att minska risker och komma snabbare framåt i arbetet med att minska koldioxidavtrycket, är att utbyta erfarenheter. Det har varit väldigt roligt att se hur mycket deltagarna uppskattat att få inspiration om vilka klimatsmarta produkter som finns på marknaden och har andra i branschen arbetar, berättar Ylva Åborg.

Samverkan i hela värdekedjan är avgörande för att uppnå målet om en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast 2030 i Stockholms län. Klimatarena Stockholm fortsätter sin resa mot en klimatneutral och hållbar byggsektor i Stockholms län och visar att samarbete är nyckeln till en bättre framtid.

Till och med oktober 2023 finansieras Klimatarena Stockholms delvis av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).