27 jun 2024

Uppföljning av Klimatarena Stockholms klimatlöfte 2023

En första uppföljning av Klimatarena Stockholms klimatlöfte har genomförts i nära samarbete med konsultföretaget WSP. Av totalt 103 organisationer har 86 svarat på hur de förhåller sig till det klimatlöfte som varje aktörsgrupp skrivit under. De flesta av aktörerna i Klimatarena Stockholm arbetar för att minska klimatpåverkan utifrån sin rådighet. Men resultatet indikerar om att arbetet behöver accelereras för att nå den övergripande målsättningen om att alla bygg- och anläggningsprojekt i Stockholms län byggs och byggs om klimatneutralt och förvaltas resurseffektivt till 2030.

Rapporten redovisar en första nulägesbild över hur Klimatarena Stockholms deltagare förhåller sig till det klimatlöfte som de skrivit under. Klimatlöftet är en målsättning som tar sikte målet om att alla bygg- och anläggningsprojekt i Stockholms län byggs eller byggs om klimatneutralt samt förvaltas resurseffektivt senast år 2030. Enkäten är strukturerad efter klimatlöftets delmål för olika aktörsgrupper. Utöver en nulägesbeskrivning ska rapporten också bidra till att lyfta lärande exempel och utveckla innehållet och samarbetet på plattformen Klimatarena Stockholm.

Aktörsgruppen konsulter och arkitekter bedöms arbeta på ett sådant sätt att de kan uppnå klimatlöftet med sikte på 2030 som de skrivit under. Däremot är bedömningen att resterande aktörsgrupper, byggherrar och fastighetsägare/förvaltare, entreprenörer och offentliga aktörer, kan behöva öka takten ytterligare för att uppnå sina åtaganden till 2030.

 

Ta del av hela rapporten om Klimatarena Stockholms uppföljning 2023

 

Klimatarena Stockholm är ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet är att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län. Län Som deltagare på Klimatarena Stockholm kan ett klimatlöfte skrivas under som är anpassat utifrån de olika aktörernas rådighet och förutsättningar att bidra kallat klimatlöftets delmål. Klimatlöftet är en gemensam målsättning och ett verktyg för resultatuppföljning.