Arbetsgrupp för klimatberäkningar

Mål och syfte

Beräkningsanvisningar för klimatpåverkan från byggprojekt

I arbetsgruppen för klimatberäkningar samarbetar arkitekter, kommuner, fastighetsägare, entreprenörer, byggaktörer och konsulter .

Övergripande mål: Målet är att harmonisera med liknande initiativ och hitta en modell för anvisningar och gränsvärden som fungerar för många och driver utvecklingen framåt.

På gång: Utveckla samarbetet kring renovering och tillbyggnad (ROT) och anläggning.

Kontaktpersoner: Rickard Nygren, White Arkitekter och Frida Åberg, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Klimatpåverkan från nybyggnationsprojekt

”Om vi ska öka takten i klimatomställningen behöver beställarna ställa kloka och liknande klimatkrav i upphandling och markanvisning och följa upp dem. Det gör det möjligt för byggherrar, entreprenörer och leverantörer att satsa på innovation och uppskalning av lösningar och arbetssätt och vi kan konkurrera på lika villkor,” säger Agneta Wannerström, hållbarhetsspecialist på Skanska som deltar på Klimatarena Stockholm.

Stöd och riktlinjer

Gemensamma beräkningskriterier för klimatpåverkan från byggnader

Som stöd till deltagarna finns framtagna beräkningskriterier på projektnivå för nyproduktion av byggnader som är godkända av strategigruppen för fokusområde bygg och anläggning. Det är upp till varje organisation att välja hur de ska användas.

Dessa gemensamma kriterier för nybyggnation av flerbostadshus har tagits fram i samverkan mellan bostadsbyggande bolag, skolfastigheter och fastighetskontoret inom Stockholms stad, Hållbart Stockholm 2030 (HS30) och Klimatarena Stockholm.

Anvisningarna kommer utvärderas regelbundet av en teknisk kommitté med medlemmar från Stockholms stad, HS30 och Klimatarena Stockholm.

Skillnader jämfört med Klimatdeklarationen
De gemensamma klimatberäkningskriterierna tar avstamp i Boverkets klimatdeklaration och gör vissa tillägg och justeringar:

  • Inkludering av byggdel 7 – 8
  • Inkludering av projektspecifika transportuppgifter
  • Rekommendation gällande användning av klimatdata
  • Rekommendation gällande verifikat
  • Krav på täckningsgrad, samt miniminivå för densamma
  • Möjlighet att använda schabloner för de olika delar som ingår i A4 och A5

”Gemensamma beräkningsanvisningar gör att vi kan ändra fokus från hur vi ska räkna till att ägna oss åt att faktiskt minska klimatpåverkan från projekten”, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan och representant i Klimatarena Stockholms strategigrupp för fokusområde bygg och anläggning.