Arbetsgrupp för klimatberäkningar

Stöd och riktlinjer

Gemensamma beräkningskriterier för klimatpåverkan från byggnader

Som stöd till deltagarna finns framtagna beräkningskriterier på projektnivå för nyproduktion av byggnader. Det är upp till varje organisation att välja hur de ska användas.

Dessa gemensamma kriterier för nybyggnation av flerbostadshus har tagits fram i samverkan mellan bostadsbyggande bolag, skolfastigheter och fastighetskontoret inom Stockholms stad, Hållbart Stockholm 2030 (HS30) och Klimatarena Stockholm.

Anvisningarna kommer att utvärderas regelbundet av en teknisk kommitté med medlemmar från Stockholms stad, HS30 och Klimatarena Stockholm. I version 2.0 som lanserades i maj 2024 ingår en ny bilaga 3 “Beräkningsanvisning för klimatpåverkan av grundläggning och mark” samt en redaktionell ändring under 7.2 Täckningsgrad.

Skillnader jämfört med Klimatdeklarationen
De gemensamma klimatberäkningskriterierna tar avstamp i Boverkets klimatdeklaration och gör vissa tillägg och justeringar:

  • Inkludering av byggdel 7 – 8.
  • Inkludering av projektspecifika transportuppgifter.
  • Rekommendation gällande användning av klimatdata.
  • Rekommendation gällande verifikat.
  • Krav på täckningsgrad, samt miniminivå för densamma.
  • Möjlighet att använda schabloner för de olika delar som ingår i A4 och A5.
  • Möjlighet att inkludera grundläggning- och markarbete vid byggnation som inte ingår i lagen om klimatdeklaration, se bilaga 3

Tidigare versioner: 

Version 1.0 April 2023
Version 1.1 November 2023

Som ett tillägg till beräkningsanvisningar har arbetsgruppen tagit fram en vägledning för projekt inom renovering, tillbyggnad och ombyggnad (ROT). Denna vägledning beskriver förslag på metod för klimatberäkning med tillhörande beräkningsanvisning och klimatkravställning av ROT-projekt.

Vägledningen har tagits fram i samarbete med Hållbart Stockholm 2030 (HS30) och bygger på anvisningar och metoder framtagna av IVL inom projektet “Klimatkrav till rimlig kostnad – ROT” samt rekommendationer från experter hos WSP.

Klimatpåverkan från nybyggnationsprojekt

”Om vi ska öka takten i klimatomställningen behöver beställarna ställa kloka och liknande klimatkrav i upphandling och markanvisning och följa upp dem. Det gör det möjligt för byggherrar, entreprenörer och leverantörer att satsa på innovation och uppskalning av lösningar och arbetssätt och vi kan konkurrera på lika villkor,” säger Agneta Wannerström, hållbarhetsspecialist på Skanska som deltar på Klimatarena Stockholm.