2 maj 2024

Hur klimatberäknar man grundläggning och renoveringsprojekt?

Klimatarena Stockholms arbetsgrupp för klimatberäkningar har tillsammans med HS30 och Stockholms stad arbetat med att uppdatera beräkningsanvisningar för klimatpåverkan från nybyggnationsprojekt. Uppdateringen innebär bland annat en ny bilaga med beräkningsanvisning för att inkludera grundläggnings- och markarbete vid byggnation. Arbetsgruppen har också tillsammans med HS30 tagit fram en vägledning för klimatberäkning av renoveringsprojekt.

Klimatarena Stockholm samarbetar med Stockholms stads byggande bolag och plattformen Hållbart Stockholm 2030 (HS30) kring gemensamma anvisningarna för att beräkna klimatpåverkan från nybyggnationsprojekt. Under vintern 2023 och 2024 var fokuset varit att utveckla klimatberäkningsanvisningar av grundläggnings- och markarbete vid byggnation. Arbetet med anvisningarna bygger på dialog med aktörer i branschen och är framtagen av Victoria Stigemyr Hill och Sara Borgström, experter hos WSP inom klimatberäkning av byggnader.

Beräkningskriterierna utgör ett stöd och det är upp till varje organisation att välja hur de ska användas. Förhoppningen är att de gemensamma kriterierna ska hjälpa aktörer att klimatberäkna grundläggnings- och markarbete som i dagsläget inte inkluderas i lagen om klimatdeklaration och på så sätt sporra branschen att snabbare ställa om till ett hållbart byggande. Det är kritiskt för arbetet mot målet att reducera klimatavtrycket från branschen.

”Den nya bilagan är ett sätt att hjälpa branschen hur klimatberäkning av grundläggning- och markarbete vid byggnation kan utföras. Denna typ av anvisning saknas ofta. Som ett första steg innehåller bilagan flexibilitet i vissa områden som planeras att tydliggöras i takt med att vi i branschen får mer kunskap om grundläggning- och markarbetens klimatavtryck vid byggnation.” säger Victoria Stigemyr Hill på WSP.

Fokus på renoveringsprojekt

Klimatarena Stockholms deltagare har även lyft behovet av att få stöd i hur man kan beräkna klimatpåverkan från renovering, ombyggnation och tillbyggnation (ROT). Det är en utmaning eftersom ROT-projekten kan ha en olika stor omfattning och utformning. Nu har Klimatarena Stockholm tillsammans med HS30 tagit fram en vägledning för klimatberäkning av ROT-projekt som ett tillägg till beräkningsanvisningar för nybyggnation.

Vägledningen beskriver förslag till olika metoder vid klimatberäkning av ROT-projekt samt innehåller exempel på upphandlingstexter och åtgärder för minskad klimatpåverkan. Arbetet är utfört tillsammans med deltagande aktörer inom Klimatarena Stockholm och HS30 som arbetar med ROT-projekt. Vägledningen bygger på anvisningar och metoder framtagna av IVL inom projektet “Klimatkrav till rimlig kostnad – ROT” samt rekommendationer från Victoria Stigemyr Hill och Sara Borgström på WSP.

”Eftersom ROT-projekts omfattning är så varierande och därmed även dess klimatpåverkan så hoppas vi att vägledningen kan hjälpa aktörerna till ett systematiskt angreppssätt vid klimatberäkning av ROT-projekt. I vägledningen föreslås tre klimatberäkningsmetoder som matchas med olika kategorier på ROT-projekt. Vi hoppas att detta kan hjälpa aktörerna med hur klimatberäkning av ROT-projekt kan utföras och samtidigt erhålla mer jämförbara resultat.” säger Victoria Stigemyr Hill på WSP.

Vill du veta mer?
Välkommen till ett digitalt lanseringsevent om vägledningen för ROT-projekt samt bilagan om grundläggnings- och markarbete i beräkningsanvisningarna den 3 maj, klockan 10 – 11. Anmäl dig här.

 

Ladda ner dokumenten här