23 maj 2022

Nu kraftsamlar byggsektorn i Stockholms län för klimatet

Arbetet för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län är igång! Nu kraftsamlar ett antal nyckelaktörer inom länets byggsektor för att Stockholms län ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030.

Deltagare i samordningsgrupp bygg/anläggning från vänster till höger: Christina Salmhofer (Stockholms stad), Thomas Sundén (Sustainable Innovation), Lise-Lott Larsson Kolessar (White Arkitekter), Helena Ulfsparre (Familjebostäder, foto: Olof Holdar), Charlotte Thelm (NCC), Anna Ryberg Ågren (Byggmaterialindustrierna, foto: Marie Hidvi), Megha Huber (Järfälla kommun), Anna Denell (Vasakronan, foto: Gustav Kaiser), Erik Stenberg (KTH, foto: Christer Gummeson), Anna Bengtsson (HSB Stockholm)

På Klimatarena Stockholm har samordningsgruppen för fokusområde bygg och anläggning bildats under våren. Målet? Att accelerera klimatomställningen av länets byggsektor tillsammans med Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Nyckelaktörer inom länets byggsektor skapar en kärntrupp

Aktörerna i samordningsgruppen representerar beställare, materialleverantörer, byggaktörer och akademi i Stockholms län, alla med ett stort engagemang för frågan. Många aktörer har lång erfarenhet av utvecklingsarbete för att minska klimatpåverkan från bygg- och anläggningssektorn. De har därför goda förutsättningar att driva på utvecklingen för att länet ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030.

Visionen går före den nationella färdplan som branschen tagit fram tidigare inom ramen för Fossilfritt Sverige. Där är målet att uppnå klimatneutralitet senast 2045.

“Ingen kan driva klimatomställningen inom byggsektorn på egen hand, men tillsammans kan vi driva på för förändring och genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser!” säger Charlotte Thelm, divisionschef Stockholm/Uppsala, NCC Building Sweden.

Samordningsgruppen består av representanter från:

Inspiration från Lokal Färdplan Malmö 2030 och Uppsala Klimatprotokoll

Samarbetet som nu byggs upp på Klimatarena Stockholm är inspirerat av andra initiativ runtom i landet. Ett exempel är Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) där ett tydligt åtagande från bygg- och anläggningsbranschen om klimatneutralitet 2030 i det närmaste skapat en folkrörelse. Åtagandet i Malmö förutsätter att man som enskilt företag eller organisation mäter sin klimatpåverkan och vidtar åtgärder genom förändrade materialval och produktionssätt.

Ett annat exempel är Uppsala klimatprotokoll där en framgångsfaktor för att nå minskad klimatpåverkan varit öppna samtal mellan privata och offentliga beställare, leverantörer och underleverantörer.

Nu krävs samverkan i hela värdekedjan

För att nå visionen om en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast 2030 i Stockholms län krävs samverkan i hela värdekedjan.

“Av länets många byggföretag är en mycket stor andel små och medelstora företag. En viktig utmaning i omställningen till ett klimatneutralt byggande är därför att stötta dem. Jag tror därför att en plattform som Klimatarena Stockholm kan spela en viktig roll i omställningsarbetet och för byggsektorns aktörer i Stockholms län”, säger Erik Stenberg, arkitekt och lektor i arkitektur vid KTH Skolan för Arkitektur

Nästa steg är att hitta formerna för ett konkret samarbete och bjuda in till arbetsgrupper efter sommaren.

 

Vill du vara med?