Bygg och anläggning

Samarbete

Klimatarena Stockholms arbetsgrupper

Arbetsgrupp återbruksmarknad

Omställningen till en cirkulär bygg- och anläggningssektor innebär att vi i mycket större utsträckning behöver återbruka det byggmaterial som redan finns i omlopp. För att få till ett kommersiellt återbruk behövs bland annat en bred samverkan för att höja kompetensen och skapa förutsättningar för exempelvis mellanlager och logistik. I arbetsgruppen återbruksmarknad erbjuder Klimatarena Stockholm mötesplatsen där länets aktörer kan träffas och göra verkstad tillsammans. Vi börjar arbetet under våren 2023 med regelbundna arbetsgruppsträffar och undersöker samtidigt vad vi kan göra här och nu för att få igång en regional återbruksmarknad för byggmaterial i praktiken.

Arbetsgrupp cirkulär planering

Vi står inför ett paradigmskifte. Under hundra år har vi byggt upp den samhällsplanering som vi känner till idag. Att bygga nytt har varit en självklarhet när en stad ska växa. Men att bygga nytt medför också en stor förbrukning av naturresurser som påverkar miljö och klimat negativt. Vi behöver därför ställa om och tänka cirkulärt. I arbetsgruppen cirkulär planering arbetar vi för att i den fysiska planeringen, maximera användningen av befintlig bebyggelse, planera för återbruk av byggmaterial och designa nyproduktions- och ombyggnationsprojekt på ett cirkulärt sätt.

Arbetsgrupp klimatberäkningar

Ambitionen inom Klimatarena Stockholm är att gå före och halvera utsläppen i bygg- och anläggningsprojekt i Stockholms län till 2030. Deltagarna på Klimatarenan skriver under ett gemensamt klimatlöfte och förväntas redovisa sin förflyttning. För att halvera utsläppen och kunna jämföra resultat är det viktigt att alla räknar på samma sätt. På Klimatarena Stockholm arbetar nu en referensgrupp av sakkunniga och experter med att ta fram gemensamma beräkningsanvisningar för nyproduktion. Under våren 2023 kommer vi utvidga arbetet till att omfatta renovering, ombyggnation och tillbyggnad (ROT) samt anläggning.

Arbetsgrupp klimatsmarta material

Livscykelanalyser visar att tillverkningen av byggmaterial står för omkring 80 procent av byggskedets klimatpåverkan. Att välja klimatsmarta material till bygg- och anläggningsprojekt är därför av stor betydelse för att halvera utsläppen till 2030. Nya arbetssätt och ny teknik behöver en snabb utbredning i branschen. Arbetsgruppen klimatsmarta material startas i början av 2023 med fokus på vad som kan göras här och nu för att minska klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt. Var med och påverka inriktningen, ta del av goda exempel och bli inspirerad.

Vision och klimatlöfte

En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län senast 2030

Samarbetet inom fokusområde bygg och anläggning bygger på deltagarnas egna initiativ, men vilar på en gemensam vision och ett gemensamt klimatlöfte om en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län 2030. Klimatlöftet kan idag skrivas under av aktörer inom bygg- och anläggningssektorn i länet och är anpassat utifrån olika aktörers rådighet och förutsättningar att bidra. Skriv under klimatlöftet och bli deltagare på Klimatarena Stockholm!

Bakgrund

Byggnation står för 21 procent av Sveriges klimatpåverkan

De totala utsläppen av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn motsvarar ungefär en femtedel av Sveriges totala årliga utsläpp av växthusgaser. Av dessa står anläggningsprojekt för ungefär hälften. Dessutom bidrar sektorn med stora utsläpp utomlands till följd av import.

Bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan har potential att i det närmaste halveras till 2030 med befintlig teknik – men för att nå netto noll eller längre så behövs teknikskiften och innovationer.

Utsläppen kommer från både byggverksamhet och förvaltning inklusive energianvändning. Där el och fjärrvärme står för en stor del av de territoriella utsläppen i Stockholms län, inte minst kopplat till uppvärmning av bostäder och lokaler.

Källa: Sveriges Miljömål